Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities
 • 1.1 Winkeldochter.nu: Winkeldochter.nu BV, gevestigd te (6681 NB) Bemmel aan ’t Rietland 40 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70822530.
 • 1.2 Verkoper: de zakelijke aanbieder van producten op het Platform Winkeldochter.nu.
 • 1.3 Koper: de zakelijke partij die het aanbod van Verkoper op het Platform Winkeldochter.nu aanvaardt.
 • 1.4 Overeenkomst: de tussen Verkoper en Koper gesloten overeenkomst waarbij Verkoper verkoopt en Koper koopt en dit alles via het Platform Winkeldochter.nu.
 • 1.5 Website: de website www.winkeldochter.nu.
 • 1.6 Platform: het platform van Winkeldochter.nu zoals omschreven in artikel 2.
 • 1.7 Commissie: een percentage van de opbrengst die Verkoper geniet bij verkoop van haar goederen of artikelen via de Website, die door Verkoper aan Winkeldochter.nu verschuldigd is.
Artikel 2 - Platform Winkeldochter.nu
 • 2.1 Winkeldochter.nu biedt met haar Website een business-to-business Platform voor de koop en verkoop van overgebleven partijen van nieuwe goederen en artikelen. Het Platform is exclusief beschikbaar voor de Nederlandse markt.
 • 2.2 Verkoper plaatst de door haar aangeboden goederen en artikelen in een advertentie op de Website. Verkoper heeft een eigen inlogaccount. Verkoper is verplicht om in de advertentie een omschrijving van het aangeboden goed of artikel, de prijs, het aantal dat op voorraad is en de te verwachten levertijd te vermelden.
 • 2.3 Consumenten kunnen geen gebruik maken van het Platform.
 • 2.4 Uitsluitend nieuwe en ongebruikte goederen en artikelen kunnen worden verhandeld op het Platform
Artikel 3 - Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst
 • 3.1 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tussen Verkoper en Koper tot stand op het moment dat Koper het aanbod van Verkoper aanvaardt. Aanvaarding kan uitsluitend op de Website plaatsvinden.
 • 3.2 Direct na de aanvaarding zendt Winkeldochter.nu Verkoper en Koper een bevestiging van het sluiten van de Overeenkomst. Deze bevestiging wordt gestuurd aan de opgegeven e-mailadressen.
 • 3.3 De titel van de Overeenkomst is koop. Voor zover in deze algemene voorwaarden daar niet van is afgeweken, zijn tussen Verkoper en Koper de bepalingen van titel 7.1 BW van toepassing.
Artikel 4 - Ontbindende voorwaarde
 • 4.1 Winkeldochter.nu bemiddelt uitsluitend in de totstandkoming van een business-to-business Overeenkomst. Verkoper en Koper zijn verplicht om zich aan deze voorwaarde te houden.
 • 4.2 De Overeenkomst wordt gesloten met de ontbindende voorwaarde dat zowel Verkoper als Koper zakelijke partijen zijn. Beide dienen te zijn ingeschreven in het (Nederlandse) Handelsregister en de Overeenkomst vanuit zakelijke motieven te hebben gesloten. De Overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden indien de ontbindende voorwaarde intreedt.
 • 4.3 Zo spoedig mogelijk na het intreden van de ontbindende voorwaarde, zal Winkeldochter.nu partijen hierover inlichten en de door Koper betaalde prijs aan Koper terugbetalen.
 • 4.4 Verkoper is in geval van het intreden van de ontbindende voorwaarde geen Commissie verschuldigd aan Winkeldochter.nu.
 • 4.5 Winkeldochter.nu controleert de gegevens van Verkoper en Koper zoals deze zijn opgenomen in het Handelsregister. Winkeldochter.nu is niet verantwoordelijk voor de gevolgen indien -ondanks de door haar zorgvuldig uitgeoefende controle – blijkt dat Verkoper of Koper in de Overeenkomst niet valt aan te merken als een zakelijke partij.
Artikel 5 - Prijs
 • 5.1 De prijs zoals deze door Verkoper in zijn of haar advertentie op de Website is vermeld, is bindend tussen Verkoper en Koper.
 • 5.2 De prijs als bedoeld in artikel 5.1 is ook de prijs waarover Winkeldochter.nu haar Commissie berekent.
 • 5.3 Alle op de Website genoemde bedragen zijn exclusief btw.
Artikel 6 - Betaling
 • 6.1 Koper is verplicht om direct na aanvaarding van het aanbod, zoals omschreven in artikel 3.1, de prijs [indien van toepassing: te vermeerderen met btw] zoals vermeld op de Website via elektronische weg te betalen. Winkeldochter.nu draagt zorg voor afdoende mogelijkheden tot elektronische betaling op de Website.
 • 6.2 Betalingen door Koper geschieden aan Winkeldochter.nu, die de betaling ontvangt voor Verkoper.
 • 6.3 Binnen 21 dagen nadat aan Winkeldochter.nu de levering van de goederen of artikelen is bevestigd, zal Winkeldochter.nu de door haar ontvangen betaling, onder aftrek van de door Verkoper aan Winkeldochter.nu verschuldigde Commissie te vermeerderen met btw, aan Verkoper uitbetalen.
 • 6.4 Andere bedragen (dan de Commissie) door Verkoper aan Winkeldochter.nu verschuldigd, dienen steeds binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijke gemaakte andersluidende afspraken.
 • 6.5 Het is Verkoper en Koper niet toegestaan om enige betaling aan Winkeldochter.nu op te schorten en/of te verrekenen.
 • 6.6 Indien Verkoper of Koper enige betaling aan Winkeldochter.nu te laat verricht, is deze partij van rechtswege in verzuim vanaf het uiterste betaalmoment en aan Winkeldochter.nu buitengerechtelijke kosten en wettelijke handelsrente verschuldigd.
Artikel 7 - Levering en uitvoering
 • 7.1 Verkoper is verplicht om bij zijn of haar aanbod op de Website zo nauwkeurig mogelijk de verwachte levertermijn te vermelden. Verkoper spant zich in om, nadat zij van Winkeldochter.nu de bevestiging als bedoeld in artikel 3.2 heeft ontvangen, binnen de aangegeven termijn aan Koper te leveren.
 • 7.2 Indien Verkoper om welke reden dan ook niet in staat is tijdig te leveren, dient zij dit direct aan Winkeldochter.nu en Koper te melden, onder vermelding van de termijn waarbinnen Verkoper wel verwacht te zullen leveren.
 • 7.3 Gestelde levertermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Door de enkele te late levering komt Verkoper dus niet in verzuim te verkeren.
 • 7.4 Indien de Overeenkomst wegens een te late levering wordt ontbonden, blijft Verkoper Commissie aan Winkeldochter.nu verschuldigd.
 • 7.5 Koper is verplicht om direct na ontvangst de goederen en/of artikelen te controleren. In geval van een gebrek, dient Koper dit onverwijld, doch uiterlijk binnen 48 uur na levering aan Winkeldochter.nu en Verkoper te melden.
 • 7.6 Indien het in artikel 7.5 genoemde gebrek zodanig is dat van Koper in alle redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij de goederen of artikelen in deze staat en voor de betaalde prijs accepteert, zal Winkeldochter.nu bemiddelen tussen Verkoper en Koper teneinde tot een oplossing te komen. Zolang er geen oplossing is bereikt, schort Winkeldochter.nu haar betalingsverplichting ex artikel 6.3 op.
 • 7.7 Indien Verkoper en Koper tot overeenstemming komen dat de Overeenkomst wordt ontbonden, zullen zij zelf ervoor zorgdragen dat de goederen of artikelen door Koper aan Verkoper worden geretourneerd en zullen zij Winkeldochter.nu betalingsinstructies verstrekken.
 • 7.8 Ingeval van ontbinding van de Overeenkomst is Verkoper wel Commissie aan Winkeldochter.nu verschuldigd.
 • 7.9 Winkeldochter.nu kan nimmer verantwoordelijk zijn voor te late en/of gebrekkige levering.
Artikel 8 - Consumentenrichtlijn niet van toepassing
 • 8.1 Verkoper en Koper realiseren zich dat het Platform uitsluitend bedoeld is voor de totstandkoming van business-to-business koopovereenkomsten. Van consumentenkoop als bedoeld in artikel 7:5 BW is derhalve nimmer sprake. Dit betekent ook dat de bepalingen van Boek 6, titel 4 afdeling 2b BW niet van toepassing zijn op de Overeenkomst.
Artikel 9 - Reclame
 • 9.1 Koper is verplicht de geleverde goederen en/of artikelen te inspecteren op gebreken direct nadat deze hem of haar ter beschikking zijn gesteld. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
 • 9.2 Indien een eventueel gebrek niet binnen 48 uur na levering bij Winkeldochter.nu is gemeld, dan komt Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • 9.3 Tijdig reclameren schort nimmer enige betalingsverplichting van Verkoper of Koper op. Koper blijft ook gehouden tot betaling en afname van de overige goederen en/of artikelen die onderdeel zijn van de Overeenkomst.
Artikel 10 - Privacy
 • 10.1 Teneinde haar dienstverlening zo soepel mogelijk te laten verlopen, verwerkt Winkeldochter.nu mogelijk persoonsgegevens van natuurlijke personen. De persoonsgegevens die in elk geval verwerkt worden zijn in dat geval naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Verkoper en Koper stemmen met de verwerking in.
 • 10.2 Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel de zakelijke hoedanigheid van partijen te controleren, om een levering van de goederen of artikelen door Verkoper aan Koper mogelijk te maken en om oplossingen te kunnen zoeken op het moment dat de uitvoering van de Overeenkomst niet naar behoren verloopt.
 • 10.3 Persoonsgegevens die via de Website en/of het Platform worden verstrekt aan Winkeldochter.nu worden opgeslagen in de cloud. Winkeldochter.nu maakt daarbij gebruik van gespecialiseerde partijen met wie zij een verwerkersovereenkomst heeft gesloten conform de wettelijke vereisten.
 • 10.4 Winkeldochter.nu verstrekt persoonsgegevens van de Koper aan de Verkoper en vice versa.
 • 10.5 Verkoper en Koper hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • 10.6 Persoonsgegevens worden gedurende maximaal een jaar bewaard door Winkeldochter.nu.
 • 10.7 Verkoper en Koper hebben het recht om, indien zij daartoe aanleiding zien, een klacht over Winkeldochter.nu in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.
Artikel 11 - Aansprakelijkheid
 • 11.1 Winkeldochter.nu is geen partij bij de Overeenkomst en is er derhalve nimmer aansprakelijk voor de schade ten gevolge van enige tekortkoming uit de nakoming van de Overeenkomst.
 • 11.2 Winkeldochter.nu is voorts niet aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van gebreken aan haar Platform en/of Website, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Winkeldochter.nu en/of haar leidinggevenden.
 • 11.3 Indirecte schade zoals (maar niet uitsluitend) gevolgschade, winstderving en immateriële schade, worden door Winkeldochter.nu nimmer vergoed.
Artikel 12 - Vrijwaring
 • 12.1 Verkoper en Koper vrijwaren Winkeldochter.nu voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet bij Winkeldochter.nu gelegen is.
 • 12.2 Indien Winkeldochter.nu door een derde wordt aangesproken voor een claim waarvoor Winkeldochter.nu ingevolge artikel 12.1 is gevrijwaard, dan zijn Verkoper en Koper gehouden Winkeldochter.nu zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hen in dat geval verwacht mag worden. Mocht Verkoper en/of Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Winkeldochter.nu zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Winkeldochter.nu die daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de aansprakelijke Verkoper en/of Koper.
Artikel 14 - Wijzigingen
 • 14.1 Winkeldochter.nu heeft het recht de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Van een wijziging zal zij Verkoper en Koper zo spoedig mogelijk schriftelijk of digitaal op de hoogte stellen.
Artikel 15 - Geschillenregeling
 • 15.1 Op alle met Winkeldochter.nu gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Ook deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht.
 • 15.2 In geval van geschillen met Winkeldochter.nu zullen partijen altijd trachten ten eerste het geschil in onderling overleg op te lossen. Er is een geschil, zodra een der partijen zulks verklaart.
 • 15.3 Indien een der partijen, dan wel partijen gezamenlijk, besluit een geschil voor te leggen aan de rechter, dan is de rechtbank in Arnhem bevoegd om van het geschil kennis te nemen, onverminderd het recht van Winkeldochter.nu om te kiezen voor de bevoegdheid van de rechter ingevolge de normale competentieregels.